FITEC AND START UP Cover Image
FITEC AND START UP Profile Picture
FITEC AND START UP
@fitecstartuppage
35 people like this

Những nghề nghiệp nào cần thiết cho những gã khổng lồ như Facebook để tạo ra tương lai của Metaverse?
Tìm hiểu tại: https://vn.0xzx.com/2021/10/18..../nhung-nghe-nghiep-n

image

Polkasocial – mạng xã hội phi tập trung và thị trường NFT trên nền tảng Polkadot
Tìm hiểu thêm tại: https://ucf.capital/polkasocia....l-du-an-blockchain-t

image

!!! What is blockchain 1.0; 2.0 and 3.0? !!!
See detail at https://medium.com/the-capital..../blockchains-evoluti

image

!!! What Is Proof of Work (PoW) ? !!!
See detail at https://ethereum.org/en/develo....pers/docs/consensus-

image
About

Nơi ươm mầm những khát khao công nghệ